VIỆT NAM CÓ THỂ SẼ CỐ GẮNG TĂNG TIÊU THỤ VẢI THIỀU TRONG NỘI ĐỊA